تقدير فرمانده ارشد نظامي آجا از رياست فروشگاه هاي اتکا استان همدان

تقدير فرمانده ارشد نظامي آجا از رياست فروشگاه هاي اتکا استان همدان

سرتیپ خلبان رضا خدایی فرمانده ارشد نظامی آجا در استان همدان )فرمانده پایگاه شکاري خلبان شهید محمد نوژه( طی تقدیر نامه ای از زحمات و تلاش و عملکرد مدیریت استان و پرسنل زیر مجموعه در فروشگاه اتکا نوژه که موجب آسایش خاطر کارکنان و خانواده هاي محترم ساکن در پایگاه هوایی شهید نوژه گردیده بود قدردانی نمود.