استاندار زنجان از فروشگاه اتکا مرکزي استان بازديد کرد

استاندار زنجان از فروشگاه اتکا مرکزي استان بازديد کرد

استاندار زنجان به همراه رئیس سازمان صمت استان در روز چهارشنبه مورخه 06/01/99  از فروشگاه اتکا مرکزي زنجان بازدید بعمل آوردند.  ایشان مراتب رضایت خود از خدمات رسانی در فروشگاه مذبور را در ایام همه گیری ویروس کرونا ابراز داشت.