در راستاي خدمات رساني به خانواده نيروهاي مسلح استان لرستان؛

فروشگاه مشارکتي شهداي ازنا در استان لرستان افتتاح شد

فروشگاه مشارکتي شهداي ازنا در استان لرستان افتتاح شد

به گزارش روابط عمومي شرکت فروشگاههاي اتکا، فروشگاه مشارکتي شهداي ازنا در  استان لرستان، 26 شهريور ماه به طور رسمي افتتاح شد.
اين فروشگاه با متراژ 200 مترمربع  در راستاي خدمت رساني به نيروهاي مسلح انجام و موجب رضايت و خرسندي ايشان و عموم مردم شد.

پايان خبر/