مديرعامل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اتکا:

روز قدس رستاخيز استکبارستيزي ملل مسلمان جهان است

روز قدس رستاخيز استکبارستيزي ملل مسلمان جهان است

متن این پیام به شرح زیر است:

قدس دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی است. هر گلبرگ این دفتر، یادمان حماسه‌ای ماندگار، فریادی بی کرانه و مظلومیتی بی مرز است.

قدس قبله پیشین مسلمانان و قلب کنونی آنان است. ما در طول تاریخ با قدس زیسته ایم و پاسدار قداست قدس بوده ایم.

قدس جغرافیای عشق، تارخ ایثار و محراب نیایش‌های خونین است. رستاخیز استکبارستیزی ملل مسلمان جهان، روز وحدت همه انسان‌های حقیقت خواه و عدالت‌دوست، روز گره خوردن بازوان توانای امت اسلامی و کنار گذاشتن سلیقه‌ها و پیوستن قطره هابه اقیانوس جاری انسانهاست.

اکنون انتفاضه در فرهنگ مردم فلسطین، برای بیان حرکت پویا و فراگیر و عملکرد معترضانه و آشکار مردمی به کار می‌رود که با سلاح سنگ و فریاد، در مقابل استبداد شجاعانه ایستاده اند تا آخرین نفس‌های خویش سرود مقاومت و شهادت می‌خوانند.

کافی است فلسطین باشیم؛ هرچند زخمی، تا اسرائیل نباشد. کافی است از صمیم قلب به درک آزادی و جوانمردی برسیم تا صفت دژخیم و قساوت را تغییر دهیم. برای آزادی‌ات خواهیم آمد.

https://defapress.ir/fa/news/397908/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA