راه اندازي غرفه نان و شيريني در فروشگاه مرکزي اصفهان

راه اندازي غرفه نان و شيريني در فروشگاه مرکزي اصفهان

غرفه مشاركتي نان و شيريني با 80 نوع تنوع، در فروشگاه مركزي اصفهان راه اندازي شد.