افتتاح فروشگاه بزرگ مگاصيص (مصاحبه با مدير عامل سازمان)