بخشي از تقديرنامه هاي مديرعامل محترم شرکت فروشگاه هاي اتکا

لوح تقدير